Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

מחקרים הנדסיים

המהנדסים המוסמכים שלנו יספקו מחקרי חשמל מקיפים עבור המתקן, פעולות מתקנות מומלצות, וידוא רמת המהימנות של המערכות שברשותך ועמידה בדרישות ממשלתיות ובדרישות בטיחות, וימסרו תיעוד נלווה מפורט.

מחקרים הנדסיים מאפשרים ציות לדרישות NFPA 70E. תקריות של קשת חשמלית עלולות להוציא את הציוד משימוש ולגרום זמני השבתה וסיכוני בטיחות חמורים. הציות הבסיסי לדרישות מושג בדרך של ניתוח סיכוני קשת חשמלית.

 • הערכה מקיפה של מערכת החשמל
 • זיהוי פעולות התיאום המתאימות ברשת החשמל והגדרת פעולות התיאום המתאימות באמצעות הגדרות ודירוגים של התקנים
 • זיהוי סכנות קריטיות והמלצה על אפשרויות לצמצום סיכונים
 • הגדרת מינימום רדיוס עבודה בטיחותי וציוד מגן אישי הנדרש לעבודה עם מתח חי
 • יישום של תוויות אזהרה מפני קשת חשמלית והתחשמלות על הציוד
 • מבנים שנדרשים לציית לקודים
 • מתקני ממשלה, תעשייה ומתקנים קריטיים למשימה
 • מתקנים קיימים המעוניינים בסביבת עבודה בטוחה יותר

צוות השירות שלנו יטפל בכל המחקרים שלך להערכת חשמל, ויספק המלצות לפעולות מתקנות על מנת לצמצם סיכונים עתידיים אפשריים במערכות החשמל.

 • התהליך הסטנדרטי המוצע בארה”ב הקונטיננטלית
 • רכישת ידע מעמיק על הציוד להולכה ולבקרה של חשמל
 • וידוא הציות לקודים מקומיים וארציים תוך שיפור הבטיחות בסביבת העבודה